Cookie Verklaring

Concertorganisator Friendly Fire B.V. (hierna Friendly Fire), gevestigd en kantoorhoudende aan de Wingerdweg 4 (1031 CA), te Amsterdam maakt op de website www.krezip.nl (hierna: de Website) gebruik van cookies. Friendly Fire hecht grote waarde aan de privacy van de websitebezoeker en gaat zorgvuldig om met verkregen persoonsgegevens, waaronder gegevens verkregen door middel van cookies.

Hieronder verstrekt Friendly Fire informatie over het gebruik van cookies op de Website.

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die met pagina’s van de Website worden meegestuurd en door de browser van de websitebezoeker op de harde schijf van diens computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek aan de Website weer gebruikt worden, zodat inzicht wordt verkregen in bijvoorbeeld het gedrag van de bezoeker van de Website.

Wat voor cookies gebruikt Friendly Fire en voor welke doeleinden?
Friendly Fire maakt gebruik van cookies die ervoor zorgen dat de Website goed functioneert en bruikbaar is. De cookies worden onder andere gebruikt om de instellingen van de websitebezoeker te onthouden. Friendly Fire maakt gebruik van SESS# om voorkeuren van bezoekers van de Website op te slaan om vervolgens een gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden.

Friendly Fire maakt tevens gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gedrag van de websitebezoeker en om de ervaring van de websitebezoeker te optimaliseren.  Hiervoor gebruikt Friendly Fire Google Analytics en DoubleClick. Friendly Fire heeft een  verwerkersovereenkomst gesloten met Google en de instellingen zo ingesteld dat gebruik van deze cookies geen of weinig gevolgen heeft voor de privacy van de websitebezoeker.

Friendly Fire maakt ook gebruik van zogenaamde tracking of marketing cookies. Hierbij geldt echter dat deze cookies alleen worden gebruikt indien de websitebezoeker hiervoor toestemming heeft verleend. Friendly Fire gebruikt deze cookies om gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien aan de websitebezoeker. De cookies die Friendly Fire gebruikt zijn cookies van: Facebook, Doubleclick, Mathtag, Adform en AddThis.

Op de Website staan verder knoppen die zijn gekoppeld aan sociale netwerken, waaronder Twitter, Instagram, Facebook en Youtube. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. Friendly Fire heeft geen invloed op het gebruik van deze cookies en verwijst de bezoeker van de Website voor meer informatie over deze cookies naar de betreffende websites.

Rechten van de websitebezoeker
Indien de websitebezoeker geen gebruik wil maken van cookies, dan kan de websitebezoeker  de voorkeuren voor het gebruik van cookies in zijn browserinstellingen aanpasssen. Het is ook mogelijk om de cookies die al zijn geplaatst te verwijderen. Indien de websitebezoeker ervoor kiest om geen, of slechts beperkte cookies toe te staan, is het mogelijk dat de Website niet meer optimaal werkt.

Wijzigingen
Friendly Fire kan deze verklaring zo nu en dan aanpassen, bijvoorbeeld als de regels ten aanzien van cookies veranderen of als de Website verandert. Voor actuele informatie over het gebruik van cookies op de Website kan de websitebezoeker deze webpagina raadplegen.

Nadere informatie
Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze cookieverklaring kunnen gericht worden aan info@friendly-fire.nl.

Privacy Statement

Het Ziggo Dome concert (hierna: het Concert) van Krezip wordt georganiseerd door Friendly Fire B.V., gevestigd en kantoorhoudend in (1031 CA) Amsterdam, aan de Wingerdweg 4 en ingeschreven onder KvK nummer 30251806 (hierna: Friendly Fire). Friendly Fire respecteert de privacy van haar klanten en van alle bezoekers van de website www.krezip.nl (hierna: de Website) en/of het Concert (hierna gezamenlijk: de Bezoeker). Friendly Fire draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. 

Toepasselijkheid

In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Friendly Fire en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van Bezoekers van de Website en/of het Concert.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Friendly Fire op haar Website en in haar mailingen naar verwijst. Friendly Fire adviseert Bezoekers het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Friendly Fire

Friendly Fire respecteert de privacy van haar klanten en van al haar Bezoekers. Friendly Fire draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming,  voorschrijft.

In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Friendly Fire. 

Friendly Fire is gevestigd en kantoorhoudend in (1031CA) Amsterdam aan de Wingerdweg 4. Zij is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder KvK-nummer 30251806. Friendly Fire is bereikbaar via het e-mailadres info@friendly-fire.nl.

Betrokkene is niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Voor een goede dienstverlening is de verstrekking van bepaalde persoonsgegevens echter een noodzakelijke voorwaarde. 

Welke persoonsgegevens verzamelt Friendly Fire?

Bij de aanschaf van tickets voor het Concert kan de Bezoeker (al dan niet door de betreffende (voor)verkooporganisatie) om persoonsgegevens, zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummer, worden gevraagd, welke gegevens Friendly Fire dan van de (voor)verkooporganisatie verkrijgt.

Daarnaast kan Friendly Fire persoonsgegevens van Bezoekers, zoals bijvoorbeeld naam, (email)adres en telefoonnummer gebruiken, die zij rechtstreeks van Bezoekers verkrijgt in verband met bij Friendly Fire geplaatste bestellingen via de Website.

Ook kunnen door Friendly Fire surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd van bezoek aan de website) worden verkregen van Bezoekers van de Website.

Tijdens het Concert kunnen gegevens van Bezoekers worden verwerkt door Friendly Fire of een mediapartner, zoals het (met camera) registreren of laten registreren van het Concert, al dan niet door cameratoezicht. 

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Friendly Fire gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om de overeenkomst die zij met Bezoekers sluit in het kader van bezoek aan het Concert of de Website zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie. 

Friendly Fire kan daarbij persoonsgegevens gebruiken:

- ten behoeve van het kunnen leveren van de bestelde tickets of producten aan de juiste persoon;

- om de Bezoeker te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of over door Friendly Fire georganiseerde concerten en Concerten, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief;

- ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten; 

- voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen. 

Friendly Fire of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens het Concert. Deze opnamen kan Friendly Fire gebruiken op de Website of ter promotie van het Concert via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter of Youtube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. Opnamen die zijn gemaakt in het kader van cameratoezicht kan Friendly Fire gebruiken voor veiligheidsdoeleinden.

Friendly Fire kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Indien de Bezoeker geen nieuwbrief meer wenst te ontvangen, kan gebruik worden gemaakt van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Eventuele back-ups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door Friendly Fire ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.

De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Surfgegevens en klikgedrag

Surfgegevens die Friendly Fire verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de Website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.

Cookies en Google Analytics

Friendly Fire behoudt zich het recht voor om, net als de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op de computer op te slaan. Via de instellingen van de webbrowser kunnen cookies worden uitgezet.

Friendly Fire maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, inclusief IP adres, aan Google verstrekt.

Via de website worden ook cookies geplaatst van Google in het kader van de dienst Google Analytics. Friendly Fire heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet.

Sociale Netwerken

Op de Website staan knoppen die zijn gekoppeld zijn aan sociale netwerken, waaronder zoals Twitter, Instagram, Youtube en Facebook. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen heeft Friendly Fire geen invloed. 

De betreffende sociale netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Voor dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale netwerken van toepassing.

Beeld- en/of Geluidsopnamen

Friendly Fire of een mediapartner kan ter promotie en/of (concert)registratie van het Concert beeld- en/of geluidsopnamen maken van de Bezoekers. Deze opnamen worden mogelijk openbaar gemaakt of verveelvoudigd via verschillende mediakanalen van Friendly Fire en/of mediapartner(s), zonder dat Friendly Fire of mediapartners een vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn. 

Bewaartermijn

Friendly Fire bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan vijf jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Inzage, correctie en verzet

De Bezoeker dient er voor te zorgen dat Friendly Fire over de juiste persoonsgegevens beschikt. Bezoekers kunnen Friendly Fire via het e-mailadres info@friendly-fire.nl schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Friendly Fire, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door de Bezoeker medegedeelde correcties, worden verwerkt.

Via het e-mail adres info@friendly-fire.nl kan de Bezoeker toestemming voor het gebruik van diens persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van toestemming laat rechtmatig gebruik van persoonsgegevens van vóór het intrekken van de toestemming onverlet. 

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Friendly Fire of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen en doorgifte van gegevens

Friendly Fire is bevoegd om de gegevens van een Bezoeker te delen met aan Friendly Fire gelieerde ondernemingen, moeder-, en zusterbedrijven, en aan partijen die Friendly Fire inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder in verband met de hierboven genoemde doeleinden, zoals ter promotie en/of (concert)registratie van het Concert. 

Friendly Fire kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens verstrekken vanwege op Friendly Fire rustende wettelijke verplichtingen en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten. 

Omdat Friendly Fire bij haar dienstverlening gebruik maakt van derden, die in opdracht van Friendly Fire producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) persoonsgegevens van Bezoekers kunnen worden gebruikt, kan Friendly Fire die gegevens in dat verband ook aan deze derden verstrekken. Friendly Fire heeft hiervoor de nodige overeenkomsten gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in de lijn met de Europese en Nederlandse wetgeving.

Beveiligen

Friendly Fire neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

Mocht de Bezoeker de indruk hebben dat diens gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als de Bezoeker meer informatie wenst over de beveiliging van door Friendly Fire verzamelde persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met info@friendly-fire.nl.

Wijzigingen

Friendly Fire behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De Bezoeker wordt geadviseerd om met regelmaat de actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal Friendly Fire de Bezoeker hiervan duidelijk op de hoogte brengen via de Website of in een aan de Bezoeker gerichte e-mail.

Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy Statement kunnen gericht worden aan info@friendly-fire.nl.